+420 212 240 751

Po-Pá 8.00 - 16.00

logo
0

Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky UMAKOV CZ s.r.o.

Nám. Osvobození č. 63, 664 82 Říčany, IČO: 01692771, DIČ: CZ01692771
Registrace vedená u Krajského soudu v Brňe, spisová značka C79090.
tel: +420 608 313 799, +420 212 240 751

Bankovní spojení:
Fio banka a.s.
č. ú.: 2000473237/2010
IBAN: CZ08 2010 0000 0020 0047 3237

1.) Obecné:

a) Kupující vytvořením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito odchodným podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firma UMAKOV CZ s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
b) Pokud není mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky vyhotovené na stránce www.umakov.cz.
Spotřební materiál neplní charakter ochranných pomůcek.

 2.) Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje (texty, poznámky, ....) obsažené na stránkách www.umakovshop.com, www.umakov.sk, katalozích, prospektech, CD nosičích a jiných formulářích jsou nezávazné údaje, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Běžné tolerance jsou +- 5% (rozměrové, délkové, množstevní, dovolená množstevní odchylka při odběru celých balení, ....)

UMAKOV CZ s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- zboží bez závad v souladu se specifikacemi prodávajícího nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na příslušném území
- vyhraněný zboží (aut. pohony bran, ...) vybaven návody k obsluze, záručními listy.


Správnost výběru zboží resp. jeho varianty (což může mít následně vliv na způsob jeho montáže, na cenové nabídky kupujícího pro jeho zákazníky), je obecně odpovědností kupujícího. Kupující nepožaduje od prodávajícího, aby v tomto ohledu jakkoli předpokládal potřeby kupujícího.

 

Kupující tak také bere na vědomí, že např. v případě nákupu držáků skla, na které se upevňuje sklo jinak než z dolní strany, existují 2 možnosti upevnění skla do držáku:

a) levnější verze upevnění skla jen s použitím držáku s gumičkami bez nutnosti vrtání do skla,

b) dražší verze upevnění skla použitím držáku s gumičkami a následnou nutností použití také bezpečnostního kolíku s nutností vŕtání do skla.

 

Verze b) může být ve výsledném stadiu pro kupující (resp. pro jejich zákazníky) dražší z důvodu, že při montáži bude potřeba vrtat do skla, a proto bude tato verze výsledne dražší např. pro případného zákazníka kupujícího. Z důvodu nutnosti zakoupení samotného bezpečnostního kolíku kupujícím je verze b) pouze částečně dražší oproti verzi a).

 

V případě, že kupující kupuje levnější verzi a), je si plne vědom toho, že při montáži nebo při použití může dojít k sesunutí skla a jeho případnému poškození.

 

Prodávající není povinen zvlášť upozorňovat kupujícího na uvedené. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající nebude odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne v důsledku sesunutí skla.

 

Kupujúci bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodejce není povinný jakkoli:

a) upozorňovať kupujícího na různé možnosti upevnění skla na sloupek;

b) zjišťovat, kde a za jakých podmínek bude zboží montovano;

c) zjišťovat, zda je daný tovar vhodný pro použití zamýšlené kupujícím.

 

Uvedené se obdobně použije i na jiné podobné případy

 

 3.) Místo plnění

Místem plnění je sklad, prodejní místo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.
Při odběru zboží jinou osobou než kupující je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.Kupující musí předem informovat prodávajícího o této skutečnosti a musí být v době odběru v telefonické dostupnosti pro případné ověření zmocnění.
Prodávající má právo v případě pochybností odmítnout vydat zboží zplnomocněné osobě a případné náklady takto vzniklé plně hradí kupující (dopravní náklady, skladné, manipulační, ...)

 4.) Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem určených údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v některých, zejména cenově náročnějších případech vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky či písemně.Odmítne prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podpisu smlouvy, resp. jednostranně nabídnuté prodávajícím po uzavření smlouvy, resp. po registraci a následném přidělený individuálního zvýhodněného ceníkem na www.umakov.cz.
e) Zboží je rezervováno pro odběratele jenom v případu úhrady dobírkou, platobnou kartou, online platobním terminálem nebo osobním odběrem na prodejne. V případu platby zálohovou faktúrou není možné garantovat skladovou dostupnost objednaného zboží v období mezi objedáním a připsaním úhrady zálohové faktúry na účet dodávatele, zboží teda není rezervováno pre odběratele.

Kupující se zavazuje předcházet jakékoli újmě, která mu může vzniknout v souvislosti s dodáním či nedodáním zboží na základě jeho objednávky
Tento závazek kupujícího zahrnuje mimo jiné i jeho povinnost zdržet se zavázání se vůči třetím osobám (pokud jde o zavázání se kupujícího dodat nebo zamontovat dále zboží dodané prodávajícím v určitém termínu), a to až do doby, kdy kupující po prohlídce zboží převezme zboží od prodávajícího bez vady a výhrad.
Pokud kupující poruší tuto povinnost, bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za újmu, která v důsledku jejího porušení vznikne kupujícímu.


 5.) Cena a platba

  Ceny uvedené na WWW stránkách UMAKOV CZ s.r.o. www.umakov.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou orientační a nezávazné.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, ke změnám výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, inovačním, ... ke změnám cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
   Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
   Kupní cena bude považována za zaplacenou zaplacením celé kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě
nedodržení jakékoliv platové doby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodloužení z hodnoty v čas nezaplacené částky ve výši 0,5% za každý den prodloužení.
Prodávající si vyhrazuje uplatnit vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Aktuální ceník dopravy je zveřejnění na www.umakov.cz. V případě požadavky odběratele na vyskladnění i nekompleté objednávky, je doprava účtována pro každou zásilku samostatně.

Při doručení zboží na dobírku, přebírá hotovost od zákazníka přepravce. Platba dobírky přepravci pomoci platební karty není možná.

 6.) Dodací lhůta, dopravní podmínky, poštovné, balné

        Dodací lhůta začíná běžet od následujícího dne po obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou potřebné pro vyřízení dodávky.
V případě platby zálohovou fakturou je zboží expedováno po přijetí úhrady na účet dodavatele.
V případě, že zboží je na skladě a kupující nevyžaduje dodatečné požadavky (např. balení, povrchovou úpravu, dělení materiálu, ....), prodávající ji vyexpeduje obvykle do 1-2 pracovních dnů dopravci,  který následně garantuje dodání zboží kupujícímu od jeho převzetí do :
-    obvykle do 2 prac. dnů: EXPRESS doprava,
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatnou dopravu za těchto podmínek :
 -  obvykle do 2 prac. dnů (EXPRESS) při vyskladnění standardního zboží nad 5 200,-Kč bez DPH (6 292 Kč s DPH), mimo hodnoty zboží nad 1,2 metru, křehkého zboží a skla,
 -  každý nákup je individuálně posuzován a sleva na dopravu může být poskytnuta i pod tento limit

Při doručení zboží na dobírku, přebírá hotovost od zákazníka přepravce. Platba dobírky přepravci pomoci platební karty není možná.

Hodnota  dobírky je 50,- Kč bez DPH (60,50 Kč s DPH).

Dodavatel nezajišťuje dopravu tabulového skla!
Kupující si tabulové sklo může převzít na pobočce, příp. po dohodě zajistit vlastní přepravu (na vlastní riziko).

U křehkého zboží, v případě specifických požadavků na balné, si dodavatel může účtovat poplatek za balné navíc.

   Za případné dělení materiálu (řezáním, stříháním) bude účtovaný poplatek (kat.č. delenie-...).  V případě zaslání zboží na nevratné dřevěné paletě (kat.č .Q/paleta...) bude účtována v plné výši. Kupujícímu bude vrácena cena za tuto paletu jen v případě jejího osobního odevzdání na pobočce, ze které mu byla účtována.  V případě specifických požadavků na balné, označení,... bude účtovan manipulační příplatek (kat.č.M)

      Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. výpadek výroby zpoždění dodavatele, ....). Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané skladové zboží v běžném množství nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat do 5 prac. dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání se slevou z maloobchodní ceny, resp. nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za plněnou včas, jestliže zboží bude připraveno na místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat skladové zboží odběrateli (dodat k přepravě k prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečných prodlev veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně jejich oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

7.) Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě kreditu, příp. zápočtem.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.

8.) Záruka, servis: Reklamační řád.

 Záruční doba začína plynout odo dne předání tovaru kupujícímu nebo konečnímu užívateli při prodeji. Prodávajíci poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávky.
Zboží je dodávano se zárukou 24 měsíců, když není pro dané zboží určený jiný záruční termín. Na zboží ošetřené základní vrstvou barvy a na plochy bez povrchové úpravy se záruka na povrchovou úpravu nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na případy osazení skla po montáži.

Kupujúci se seznámil s dokumentem o údržbě a péči produktů vyrobených z nerezu.

Když jsou součastí dodávky také skleněné části, prodávající garantuje ich jednotnou barevnost jen pri dodávce v jednom (společnom termínu). Při víceetapové dodávce, resp. výměně, tak i při reklamáci skla může dojít k barevným odchylkám, které kupující akceptuje. Záruka u skleněných částí se nevztahuje na celistvost zabudovaných skel, které sou poškozené mechanicky, zlou statikou stavby ("sedáním" stavby), nedodržením návodu na údržbu, nezrealizováním úprav a doporučení, které by predcházeli jeho poškození.

Záruka se může skrátit, resp. prodávající neuzná reklamaci, když kupujíci nebo užívatel zboží, neudržoval zboží podle pokynů prodávajícího, nedodržel správne informace a údaje /ku příkladu skladbu, stabilitu kotvícího podkladu, ...../, nedodržel dohodnuté podmínky /stavebné rozměry, realizace vopřed dohodnutých upráv, změnil nebo rozšířil účel používání díla nebo částí, ...).

Když kupující zistí při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti nahlásit a sepsat s přepravcem protokol. Hlášení o vadě sepsat písemne a odeslat elektronickou nebo písemnou formou předávajícímu, bez zbytočného zdržování.

Reklamace se řídí reklamačním řádem a prodávající je povinen vybavit  reklamaci do 30 dní odo dne jejího doručení.V případech kdy je předmetem reklamace zboží, které je importováno ze zahraničí je lehota na vybavení reklamace nejvíc 60 dní odo dne přijetí. Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.  Reklamované zboží je spětně odesláno kupujícímu zmluvným prepravcem.
Při neodůvodněné reklamaci je zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s reklamací zboží.
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se záruka nevztahuje napoškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
•    mechanickým poškozením zboží,
•    elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
•    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
•    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
•    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
•    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
•    zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
•    zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

9.)    Ochrana osobních dat a upozornení na použití souborů "cookie"

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Tato webová stránka používá soubory "cookie" pro zlepšení zkušeností uživatelů s touto webovou stránkou a zabezpečení svého efektivního chodu. Soubory "cookie" obsahují malé množství informací a stahují se do vašeho počítače nebo jiného zařízení prostřednictvím serveru webové stránky. Váš webový prohlížeč pak pošle tyto soubory "cookie" zpět na webovou stránku při každé příští návštěvě, aby vás dokázala identifikovat a zapamatovat si Vaše uživatelské preference.
Při každém použití této webové stránky se mohou získávat informace použitím souborů "cookie" a jiných technologií. Používáním této stránky souhlasíte s používáním souborů "cookies" na našich stránkách, jak je to popsáno v tomto upozornění.
Máte možnost vymazat všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači a rovněž můžete všechny prohlížeče nastavit tak, aby zablokovaly jejich tvorbu a ukládání. V takovém případě však budete nuceni manuálně přestavovat Vaše nastavení při každé návštěvě této stránky.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


 10.) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (pokud je písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde po podpisu smlouvy k podstatné
změně podmínek. Při odeslání objednávky po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je platné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již dodanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož iv den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující v době stanovené k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Účastníci se ve smyslu obchodního zákona dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 
Výklad pojmů, vysvětlivky

 A - Dostupnost zboží

Nezávazně se dá dostupnost zboží určit z www.umakovshop.com (kliknutím na konkrétní zboží), resp. v tištěných materiálech podle značení (symbolu) ve sloupci označeného nákupním košíkem.
-okamžitě dostupné zboží: symbol "V" znamená, že výrobky jsou běžně drženy skladem na každé pobočce. Možnost okamžitého odběru.
-dostupné zboží: symbol "prázdný" znamená, že výrobky jsou drženy v min. množství na centrálním skladě ( Slovensko).
Nejsou běžně drženy skladem na pobočkách, ale mohou být v omezeném množství. Dodací termín závisí na počtu kusů, způsobu odběru, ... , termín dohodou
-zboží na objednávku: symbol "telefon" znamená, že produkty se vyrábějí pouze na objednávku, na základě odsouhlasené cenové nabídky (běžně 2 až 3 týdny)
Dodací termíny zpoplatňovaných služeb:
- povrchová úprava (zinkování, barva, patina, ...) cca týden
- zpracování úplného rozpisu polotovarů (brána, plot, zábradlí, schodiště, ...) do 2 dnů
- zpracování výkresové dokumentace cca týden
- výroba na zakázku atypy, ... se vyrábějí na základě odsouhlasené cenové nabídky.
   Nabídka je platná týden a obsahuje veškeré další informace (platební, dodací podmínky, ........)
Dodací termín lze změnit na základě dohody příplatků resp. slev.
 B - Vyobrazení a označení zboží v katalozích

- Skutečnou velikost zboží je nutno posuzovat podle rozměrů.
- Každý zboží se jednoznačně identifikuje katalogovým číslem, které je nutné uvádět v objednávce, poptávce na cenu (předejdeme tak možným nedorozuměním).
- Materiál a povrchová úprava zboží je obvykle obsažena v názvu výrobku (např. držák výplně-antikor AISI 304, madlo buk nelakovaný, umyvadlo-umělecká litina, ...).
Pokud v názvu není uveden materiál a povrchová úprava jde o svařitelné oceli bez úpravy (např. elementy hroty, zdobené pásoviny, tyče kované, ...), přičemž některé výrobky
mohou mít i povrchovou úpravu. V propagačních materiálech (tištěných, www.umakovshop.com) je název zboží v názvu příslušné sekce a povrchová úprava je značena symboly:
Fe svařitelná ocel bez další úpravy černá barva nástřik
Zn. pozinkovaná ocel bez další úpravy imitace nerez
PVC plast               Al hliník               Ms mosaz
patina Cu patina měděná                 patina Au patina zlatá              patina Ag patina stříbrná
patina Gr patina zelená                   patina Bl patina modrá
logo - výrobek pro vlastní zkompletování se zvýhodněnou cenou, foto je ilustrační, dodává se v demontu.

 C-Měrné jednotky, tolerance

- Pokud není uvedeno jinak zboží se dodává v kusech. Některý zboží může být dodáváno v:
dvojicích (např. kliky, štítky, ...),
sestavách (pohony, vratové příslušenství, ...),
kg (kovářské uhlí, hutní materiál, ...)
metrech (zdobené tyče, madla, profily, ...), přičemž délky jsou uvedeny při katalog. čísle.
   Délka L 3000 + znamená, že zboží je dodáván ve volných délkách s možný 10% přebytkem.
   Pro L 3000 + je to délka od 3000 do 3300 mm.
Zboží je možné osobně odebrat iv 6m délkách pouze pokud možno a to pouze na základě předem dohodnutých podmínkách
- běžné tolerance jsou +- 5% (rozměrové, množstevní: dovolená odchylka při baleních, ...).
- dodavatel si vyhrazuje právo ke změnám výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, ...
Vyobrazení zboží v některých případech může být ilustrativní.
Všechny tyto změny budou aktualizovány na www.umakovshop.com, a proto může dojít k rozdílům v dříve tištěných propagačních materiálů.

1. Spotřebitel může podat návrh na řešení sporu on-line prostřednictvím formuláře, a to buď na webové stránce EU, nebo na stránkách ČOI. Slovenský spotřebitel na adekvátních slovenských stránkách, tj. slovenské mutaci EU stránky, nebo webu SOI.
2. Spor bude řešit nezávislý subjekt (např. ČOI, příp. SOI)
3.Spotřebitel musí svůj problém řešit s prodávajícím ještě před podáním oficiálního návrhu na mimosoudní řešení. Je nutné, aby nejprve poslal obchodníkovi žádost o vyřešení sporu, a to nejpozději do jednoho roku ode dne první neúspěšné reklamace.
4.Výsledkem řešení sporu má být dohoda mezi spotřebitelem a obchodníkem.
5.Při řešení stížnosti musí obchodník spolupracovat, jinak ho čeká pokuta, a to až do výše 1 000 000 korun. K návrhu stížnosti se obchodník musí vyjádřit do 15 dnů.
6.Maximální délka sporů dosahuje 90 dnů, zvlášť složité spory lze časově o dalších 90 dnů prodloužit.
7.Mimosoudní řešení je vždy bezplatné.
8.Vzorové znění obchodních podmínek se všemi detailními úpravami si můžete stáhnout zde.
 


Kontakt na provozovatele: Umakov CZ s.r.o., Nám. Osvobození č. 63, 664 82 Říčany, IČO: 01692771, DIČ: CZ01692771, e-mail: info@umakov.cz

Tradice již 30 let
Rozsáhlá síť prodejen
99% produktů skladem
Rychlé doručení zboží

Umakov - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2024 © Umakov • Všechna práva vyhrazena