+420 212 240 751

Po-Pá 8.00 - 16.00

logo
0

Kategorie

Podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek dostupných na www.umakov.cz s cílem ochrany Vašich práv dodržuje následující pravidla při zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen „Nařízení.“

A) Základní informace pro Vás jako dotyčnou osobu

Pokud používáte naši webovou stránku a využíváte našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje.
Jako dotyčná osoba máte právo na následující informace o nás a jak s Vašimi údaji nakládáme.

A.1. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele

Provozovatelem je společnost Umakov CZ s.r.o. se sídlem nám. Osvobození č. ev. 63, 664 82
Říčany, IČ: 01 692 771. Kontaktní e-mail provozovatele: info@umakov.cz. Provozovatel je ve
smyslu Nařízení osoba, která určí účely a prostředky zpracování osobních údajů.

A.2. Kontaktní údaje zodpovědné osoby V případě zájmu kontaktovat námi pověřenou odpovědnou osobu se obraťte e-mailem na:
office@vasillegal.eu. Odpovědná osoba je námi určená osoba, která nám poskytuje poradenství při
dodržování Nařízení a dalších předpisů na ochranu osobních údajů. Odpovědná osoba monitoruje
soulad naší činnosti s Nařízením a v případě potřeby spolupracuje s dozorovým orgánem, kterým je na
území Slovenské republiky Úřad na ochranu osobních údajů SR.

A.3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pro různé účely a to následovně:

 • a) za účelem vyřízení objednávky, t.j. potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu -
      faktury, doručení zboží, vyřizování reklamací, přijetí úhrady za naše zboží. Právní základem
      takového zpracovávání osobních údajů je plnění povinností, které nám vyplývají z kupní
      smlouvy uzavřené s Vámi prostřednictvím našeho internetového obchodu. Osobní údaje, které
      o Vás zpracováváme: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa
      dodání, kontaktní telefonní číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokud naši stránku
      navštívíte pouze jako zájemce o zboží, avšak nic si neobjednáte, tak o Vás zpracováváme
      pouze údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tyto údaje jsou nezbytné pro bezproblémové
      fungování naší webové stránky (IP adresy a webové logy), avšak pokud si nepřejete, abychom
      o Vás zpracovávali údaje cookies, tak toto umíte omezit v nastavení Vašeho prohlížeče (viz
      níže v části D.4. Použití cookies).

 • b) v případě zaregistrovaných uživatelů je účelem zpracování Vaší registrace a poskytování
      věrnostních výhod pro Vás.
  Právní základ je v daném případě Váš souhlas. Udělením
      souhlasu nám umožňujete zpracovávat Vaše osobní údaje na základě, kterých Vás odlišujeme
      od jiných (neregistrovaných) uživatelů a poskytujeme Vám různé věrnostní výhody, zejména
      úplnou správu Vašich objednávek, archivaci Vašich recenzí, věrnostní slevový program a
      virtuální knihovnu. Pokud si nepřejete být členem, tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
      Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, webové logy,
      cookies, historie Vašich objednávek a recenzí v e-shopu. V rámci registrace o Vás také
      zpracováváme i některé z těchto osobních údajů, pokud nám je dobrovolně poskytnete v
      nastavení Vašeho účtu: jméno, příjmení, údaje o firmě, telefon, profilová fotka, datum
      narození, pohlaví. Pokud při registraci na naší webové stránce provedete registraci přes
      sociální sítě (Facebook, Google accounts), tak jako Vaše osobní údaje zpracováváme i údaje,
      které nám poskytnou tyto sociální sítě, např.: pohlaví a datum narození. Zpracováváme však
      pouze ty údaje, které sami (jako uživatelé sociálních sítí) zadáte do systému sociální sítě nebo
      sami vytvoříte prací se systémem. Pokud si nepřejete, abychom o Vás zpracovávali tyto údaje,
      můžete souhlas ke zpracování těchto osobních údajů kdykoli odvolat.

 • c) v případě souhlasu se zasíláním reklamních informací za účelem propagace internetového
      obchodu UMAKOV a jeho produktů je účelem zpracování propagování nás, našeho
      internetového obchodu a nabízeného zboží. Právním základem je opět Váš souhlas, který
      můžete kdykoli odvolat. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: e-mailová adresa, IP
      adresa, webové logy a cookies.

A.4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem je ve smyslu Nařízení každá osoba, které poskytujeme Vaše osobní údaje. Děláme to vždy
jen tehdy, když nám to dovolují právě předpisy a když je to nezbytné pro kvalitní poskytování služeb
pro Vás. V současnosti přicházejí v úvahu následující kategorie příjemců, kterým mohou být
poskytovány Vaše osobní údaje:

 • a) administrátoři, programátoři a konzultanti, kteří pracují pro nás, ale formálně nejsou našimi
      zaměstnanci.
 • b) externí dodavatel účetních služeb
 • c) poskytovatel webhostingových služeb
 • d) externí expediční středisko
 • e) přepravní společnosti, jako například Slovenská pošta, a.s., GLS General Logistics Systems
      Slovakia s.r.o. a pod.
Všichni příjemci jsou zavázáni dodržovat právní předpisy za účelem ochrany Vašich osobních údajů.
Příjemci rovněž nesmějí použít osobní údaje pro žádný jiný účel, než je účel vymezený výše v bodě
A.3. těchto Podmínek.

Po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely
statistiky nebo pro účely archivace, což se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem zpracování a
je to dovoleno s ohledem na zásadu omezení účelu dle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení. Po skončení účelu
zpracování Vaše údaje následně vymažeme. Tento postup jsou povinny dodržovat i osoby, kterým
poskytujeme Vaše údaje (tj. příjemci Vašich osobních údajů).

B) Další informace pro dotknutou osobu

B.1. Doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení

Doba uchovávání Vašich osobních údajů závisí na tom, k jakému účelu jste nám údaje poskytli. (Účel
zpracování osobních údajů - viz výše v bodě A.3. těchto Pravidel).

Pokud je účelem zpracování vybavení Vaší objednávky (bod A.3.a), tyto údaje aktivně zpracováváme
pouze do vyřízení Vaší objednávky. Následně jsou archivovány pro případ daňové kontroly po dobu
maximálně 10 let od uskutečnění zdanitelného plnění. Oprávnění zpracovávat osobní údaje je dáno v
případě, že je to nezbytné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Pokud je účelem zpracování Vaše registrace a používání věrnostních výhod (bod A.3.b), tyto údaje
zpracováváme pouze po dobu, kdy máme od Vás udělen souhlas. Po odvolání Vašeho souhlasu,
můžeme tyto údaje archivovat pouze v případě, že by to bylo nutné k ochraně našich zájmů.
Například, pokud by z důvodu poskytnutí věrnostní slevy a Vámi následně uplatněného nároku v
soudním řízení bylo třeba prokazovat, že jste byl členem věrnostního programu a na jakou slevu jste
m ěl nárok. Oprávnění zpracovávat osobní údaje je dáno v případě, že je to nezbytné pro prokazování,
uplatňování nebo obhajování právních nároků. Pokud však nezačnete žádné soudní či jiné řízení,
tak tyto údaje o Vás můžeme archivovat nejvýše 3 a půl roku od zániku Vašeho členství ve věrnostním
programu.

Pokud je účelem zpracování zasílání reklamních informací (bod A.3.c), tyto údaje zpracováváme
pouze po dobu, kdy máme od Vás k tomu udělený souhlas. Po odvolání Vašeho souhlasu jsme povinni
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od odvolání souhlasu, veškeré Vaše osobní údaje
zpracovávané pro daný účel vymazat.

B.2. Existence práv uplatňovaných vůči provozovateli

Jako dotčená osoba máte ve smyslu Nařízení množství práv, která můžete dle Vašeho uvážení vůči
nám uplatňovat a požadovat jejich plnění. Jedná se o tato práva:

 • a) právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 • b) právo na opravu osobních údajů,
 • c) právo na vymazání osobních údajů (právo „k zapomenutí“),
 • d) právo na omezení zpracování,
 • e) právo namítat proti zpracování,
 • f) právo na přenosnost údajů.
Všechna tato práva jsou podrobně vysvětlena v části C těchto Podmínek zpracování osobních údajů
níže.

B.3. Právo kdykoli souhlas odvolat

V případech, kdy o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (tj. pro
účely podle bodů A.3.b) a A.3.c) těchto Pravidel, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání
Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním. Tedy i když nám souhlas odvoláte, tak úkony prováděné do odvolání Vašeho souhlasu
jsme prováděli oprávněně.

B.4. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva uvedená v těchto Pravidlech nebo v Nařízení, máte
právo podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR.

B.5. Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje

Pro vyřízení Vašich objednávek (účel ve smyslu bodu A.3.a) Pravidel) nutně potřebujeme, abyste nám
o sobě poskytli osobní údaje, bez kterých neumíme objednávku vyřídit. Pokud nám nechcete tyto
osobní údaje poskytnout, tak Vám bohužel neumíme řádně dodat objednané zboží.
Naopak, pro evidované Vaší osoby jako člena věrnostního programu a pro zasílání reklamních
informací (účely ve smyslu bodu A.3.b) a A.3.c) nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytovat.
Můžeme je zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám můžete ale nemusíte udělit.
Zároveň jste oprávněni nám jej kdykoli odvolat.

B.6. Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování

Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro zasílání reklamních informací (účely ve smyslu bodu
A.3.b) a A.3.c), provádíme profilování Vaší osoby. Profilování znamená automatizované zpracování
osobních údajů, které spočívá v tom, že osobní údaje týkající se fyzické osoby se použijí
k vyhodnocení jejích určitých osobních znaků nebo charakteristik. Slouží nám to k přizpůsobení webové
stránky pro Vaše potřeby. V rámci profilování je Vám zobrazován obsah, který by Vás mohl zajímat a
při zasílání reklamy Vám zasíláme reklamu relevantní pro Vás. Důsledkem takového zpracování je
efektivnější poskytování informací pro Vás, které Vám usnadňují používání naší webové stránky a
nakupování.

C) Vaše práva subjektu údajů vůči provozovateli

C.1. Právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se
subjektu údajů

Jako dotyčná osoba máte právo žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které
se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto
informace:

 • a) účely zpracování
 • b) kategorie dotčených osobních údajů
 • c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména
      příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace
 • d) pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné,
      kritéria pro její určení
 • e) existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné
      osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému
      zpracování
 • f) právo podat stížnost orgánu dozoru
 • g) pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde
  o jejich zdroj
 • h) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v či. 1 a 4 Nařízení a
      v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a
      předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás jako dotyčnou osobu.

Všechny tyto informace jsme Vám poskytli v částech A a B těchto Podmínek zpracování osobních
údajů. Pokud Vám něco z toho není zřejmé, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má dotyčná osoba
právo být informována o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se přenosu. Ve
Vašem případě není prováděn přenos dat do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Jako provozovatel jsme povinni Vám poskytnout kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za
jakékoli další kopie, o které požádáte, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající
administrativním nákladům. Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, informace se Vám
poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud jste nepožádali o jiný způsob. Toto Vaše
právo získat kopii nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

C.2. Právo na opravu osobních údajů

Jako dotyčná osoba máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní
údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

C.3. Právo na vymazání osobních údajů (právo „k zapomenutí“)

Jako dotyčná osoba máte právo dosáhnout u nás bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů,
které se Vás týkají. Přičemž my jako provozovatel jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat
osobní údaje, je-li splněn některý z těchto důvodů:

 • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány
 • b) dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle čl. 6 odst. 1
      písm. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ
      pro zpracování
 • c) dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle čl. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné
      důvody pro zpracování nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracování podle či. 2 Nařízení
 • d) osobní údaje byly zpracovávány nezákonně
 • e) osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo
      práva České republiky
 • f) osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1
     Nařízení.

Pokud jsme zveřejnili osobní údaje a podle některé z výše uvedených podmínek jsme povinni vymazat
osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření jsme povinni
podniknout přiměřená opatření včetně technických opatření, abychom informovali provozovatele, kteří
provádějí zpracování osobních údajů, že jste nás žádali, abychom vymazali všechny odkazy na tyto
osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.

Výše uvedené odstavce se nepoužijí, pokud je zpracování potřebné:

 • a) k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace
 • b) ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva
      členského státu, kterému provozovatel podléhá, nebo ke splnění úkolu vykonávaného ve
      veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli
 • c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. 2 písm. h)
  a i) nařízení, jakož i či. 3 Nařízení
 • d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či
      pro statistické účely podle či. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo na vymazání
      uvedené v prvním odstavci této části, znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů
      takového zpracování, nebo
 • e) k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

C.4. Právo na omezení zpracování

1.Jako dotyčná osoba máte právo na to, abychom (jako provozovatel) omezili zpracování, pokud jde o
jeden z těchto případů:

 • a) dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli
      ověřit správnost osobních údajů
 • b) zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá
      místo toho omezení jejich použití
 • c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná
      osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků
 • d) dotyčná osoba vznesla námitky proti zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda
      oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

2.Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1 výše, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání
zpracovávají pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování
právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu. Unie nebo členského státu.

3.Dotyčnou osobu, která dosáhla omezení zpracování podle odstavce 1 výše, informuje provozovatel
před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

C.5. Právo namítat proti zpracování

1. Jako zúčastněná osoba máte právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, je-li toto zpracování prováděno na základě čl. 6
odst. 1 písm. 1 písm. e) nebo f) Nařízení. Tedy v případech kdy:

 • a) je zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
      veřejné moci svěřené provozovateli, nebo
 • b) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí
      strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a
      svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobu
      dítě.
Také můžete namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. V takovém případě
nesmíme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování,
uplatňování nebo obhajování právních nároků.

2. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli namítat
proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování
v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

3. Pokud budete namítat vůči zpracování pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje již pro
takové účely nesmíme zpracovávat.

4. Tímto Vás jako dotyčnou osobu výslovně upozorňujeme na právo namítat proti zpracování (včetně
práva namítat proti profilování) uvedeném v odstavcích 1 a 2 výše.

5. V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES
může dotyčná osoba uplatňovat své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím
technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro
statistické účely podle čl. 89 odst. 1 písm. 1 Nařízení má zúčastněná osoba právo vznést námitky
z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s
výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

C.6. Právo na přenosnost údajů

Podstatou tohoto práva je, že nás můžete požádat, abychom veškeré osobní údaje, které o Vás
zpracováváme, poskytli jinému provozovateli v technicky přijatelné formě.

1.Tedy jako dotyčná osoba máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám
poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto
údaje dalšímu provozovateli, aniž bychom Vám bránili, pokud:

 • a) se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2
      písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1 písm. b) Nařízení,
 • b) pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

2.Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 vyšší právo na
přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky
možné.

3.Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku výše není dotčen článek 17 Nařízení.
Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.

4.Právo uvedené v odstavci 1 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

D) Jiná práva a pravidla při zpracování osobních údajů

D.1. Osobní informace při platbách za zboží přes elektronické bankovnictví

Pokud k zaplacení zboží v našem internetovém obchodě využíváte některou z verzí nabízeného
elektronického bankovnictví, nepřicházíme do kontaktu s žádnými údaji jako jsou přihlašovací údaje.
Platby jsou realizovány přímo na stránkách banky. Ta nám poskytne informaci o úspěšnosti platby a
Vaše jméno a číslo účtu, abychom uměli identifikovat platbu.

D.2. Zacházení s osobními údaji

Osobní údaje chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem
a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním i před jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby
zpracování. Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v
souladu s Nařízením a také v souladu s dobrými mravy. Osoby, které přijdou do kontaktu s osobními
údaji, jsou předem seznámeny s tím, jak je mají zpracovat a jsou poučeny o povinnosti zachovávat
důvěrnost údajů.

D.3. Správnost osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytujete musí být správné. V případě, že zjistíte, že jste nám poskytli
nesprávný údaj nebo dojde-li ke změně Vašich osobních údajů, tyto skutečnosti nám prosím sdělte.
Vaše údaje budeme zpracovávat správně a v případě změny, je budeme aktualizovat.

D.4. Odstranění osobních údajů

Vaše údaje můžete změnit v nastaveních Vašeho účtu po přihlášení. Chcete-li odstranit všechny vaše
osobní údaje, musíte si zrušit váš účet. Chcete-li zrušit Vaše konto, napište nám na www.umakov.cz.

D.5. Použití cookies

Internetové stránky provozované společností Sprinx systems, a.s., se sídlem Údolní 212/1, 14700
Praha, IČ: 26770211 používají cookies a podobné technologie, pro poskytnutí lepších služeb svým
zákazníkům. Tento dokument vysvětluje, co jsou cookies, jak jejich stránky používají a jak můžete
používání ovlivnit Vy.

Co jsou cookies?

Cookies jsou obvykle malé textové soubory, které jsou vytvořeny prohlíženou internetovou stránkou a
uloženy ve vašem zařízení (např. váš počítač, chytrý telefon, tablet nebo jiné zařízení, ze kterého
přistupujete na internetovou stránku). Tato informace může znít děsivě, nebojte se však. Informace
používáme výhradně ke zlepšení poskytovaných služeb. Více informací o cookies naleznete na
www.allaboutcookies.org.

Použití cookies na stránkách
Cookies, které používáme, můžeme rozdělit do několika skupin. Slouží k:

 • a) zajištění základní funkčnosti
 • b) zajištění rozšířené funkčnosti
 • c) monitorování a analýze

Nezbytné cookieszabezpečují základní funkčnost internetové stránky / internetového obchodu.
Umožňují například uživatelům přihlásit se nebo vkládat produkty do nákupního košíku. Jedná se o
cookies, které jsou používány jádrem našeho systému. Bez těchto cookies, byste si naše stránky
neuměli prohlížet.

Rozšířená funkčnost- cookies, které zajišťují snazší prohlížení stránek. Umožňují nám pamatovat si
vaše preference, jako je například zavření plovoucího okna. Pomocí nich můžeme poskytovat online
chat.

Monitorování a analýza- Tyto cookies nám umožňují monitorovat a analyzovat počet a aktivitu
uživatelů na stránkách. Umožňují například zjistit, jestli jste nový nebo stálý zákazník. Poznávají, jak
jste objevovali stránku, jaký je Váš pohyb po ní. Nemusíte se ale bát, všechny tyto informace jsou
dostatečně anonymní a nepředstavují pro vás žádnou hrozbu. Zajišťují, že na stránce se zobrazují
informace, o které máte zájem. Napomáhají nám v poskytování relevantní reklamy a monitorování, jak
je reklama účinná. Pouze na základě těchto informací jsme schopni naše stránky upravovat tak, aby
nakupování a procházení bylo pro Vás zážitkem. Cookies aplikací třetích stran :
http://www.heureka.sk
(http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf),
https://www.doubleclickbygoogle.com
(http://www.google.com/policies/technologies/cookies/,
http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

Jak můžete ovlivnit používání cookies?

Většina internetových prohlížečů standardně umožňuje tyto soubory používat. Soubory cookies lze
vymazat, zakázat jejich uchovávání nebo povolit uchovávání pro konkrétní lokality.
Níže uvádíme odkazy na články, o možnostech nastavení politiky používání cookies v
nejoblíbenějších prohlížečích. Upozorňujeme Vás ale, že zakázáním používání souborů cookies na
našich internetových stránkách, ztratíte přístup k určitým funkcím nebo oblastem jednotlivých webů
(nákupní košík, přihlášení, …).

Tradice již 30 let
Rozsáhlá síť prodejen
99% produktů skladem
Rychlé doručení zboží

Umakov - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2024 © Umakov • Všechna práva vyhrazena