+420 212 240 751

Po-Pá 8.00 - 16.00

logo
0

Kategorie

Podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek dostupných na https://umakov.cz/ s cílem ochrany Vašich práv dodržuje následující pravidla při zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen „Nařízení.“

 

 1. Základní informace pro Vás jako dotyčnou osobu

   

  Pokud používáte naši webovou stránku a využíváte našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje. Jako dotyčná osoba máte právo na následující informace o nás a jak s Vašimi údaji nakládáme.

   

  1. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele

    

Provozovatelem je společnost Umakov CZ s.r.o. se sídlem nám. Osvobození č. ev. 63, 664 82 Říčany, IČ: 01 692 771. Kontaktní e-mail provozovatele: umakov@umakov.cz. Provozovatel je ve smyslu Nařízení osoba, která určí účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

  1. Kontaktní údaje zodpovědné osoby

 

V případě zájmu kontaktovat námi pověřenou odpovědnou osobu se obraťte e-mailem na: office@vasillegal.eu. Odpovědná osoba je námi určená osoba, která nám poskytuje poradenství při dodržování Nařízení a dalších předpisů na ochranu osobních údajů. Odpovědná osoba monitoruje soulad naší činnosti s Nařízením a v případě potřeby spolupracuje s dozorovým orgánem, kterým je na území Slovenské republiky Úřad na ochranu osobních údajů SR.

 

  1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování

 

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pro různé účely a to následovně:

 

a)za účelem vyřízení objednávky, t.j. potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu - faktury, doručení zboží, vyřizování reklamací, přijetí úhrady za naše zboží. Právní základem takového zpracovávání osobních údajů je plnění povinností, které nám vyplývají z kupní smlouvy uzavřené s Vámi prostřednictvím našeho internetového obchodu. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokud naši stránku navštívíte pouze jako zájemce o zboží, avšak nic si neobjednáte, tak o Vás zpracováváme pouze údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tyto údaje jsou nezbytné pro bezproblémové fungování naší webové stránky (IP adresy a webové logy), avšak pokud si nepřejete, abychom o Vás zpracovávali údaje cookies, tak toto umíte omezit v nastavení Vašeho prohlížeče (viz níže v části D.4. Použití cookies) .

 

b)v případě zaregistrovaných uživatelů je účelem zpracování Vaší registrace a poskytování věrnostních výhod pro Vás. Právní základ je v daném případě Váš souhlas. Udělením souhlasu nám umožňujete zpracovávat Vaše osobní údaje na základě kterých Vás odlišujeme od jiných (neregistrovaných) uživatelů a poskytujeme Vám různé věrnostní výhody, zejména úplnou správu Vašich objednávek, archivaci Vašich recenzí, věrnostní slevový program a virtuální knihovnu. Pokud si nepřejete být členem, tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, webové logy, cookies, historie Vašich objednávek a recenzí v e-shopu. V rámci registrace o Vás také zpracováváme i některé z těchto osobních údajů, pokud nám je dobrovolně poskytnete v nastavení Vašeho účtu: jméno, příjmení, údaje o firmě, telefon, profilová fotka, datum narození, pohlaví.

 

Pokud při registraci na naší webové stránce provedete registraci přes sociální sítě (Facebook, Google accounts), tak jako Vaše osobní údaje zpracováváme i údaje, které nám poskytnou tyto sociální sítě, např.: pohlaví a datum narození. Zpracováváme však pouze ty údaje, které sami (jako uživatelé sociálních sítí) zadáte do systému sociální sítě nebo sami vytvoříte prací se systémem. Pokud si nepřejete, abychom o Vás zpracovávali tyto údaje, můžete souhlas ke zpracování těchto osobních údajů kdykoli odvolat.

 

c) v případě souhlasu se zasíláním reklamních informací za účelem propagace internetového obchodu UMAKOV a jeho produktů je účelem zpracování propagování nás, našeho internetového obchodu a nabízeného zboží. Právním základem je opět Váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy a cookies.

 

  1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Příjemcem je ve smyslu Nařízení každá osoba, které poskytujeme Vaše osobní údaje. Děláme to vždy jen tehdy, když nám to dovolují právě předpisy a když je to nezbytné pro kvalitní poskytování služeb pro Vás. V současnosti přicházejí v úvahu následující kategorie příjemců, kterým mohou být poskytovány Vaše osobní údaje:

a) administrátoři, programátoři a konzultanti, kteří pracují pro nás, ale formálně nejsou našimi zaměstnanci.

b) externí dodavatel účetních služeb

c) poskytovatel webhostingových služeb

d) externí expediční středisko

e) přepravní společnosti, jako například Slovenská pošta, a.s., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a pod.,

 

Všichni příjemci jsou zavázáni dodržovat právní předpisy za účelem ochrany Vašich osobních údajů. Příjemci rovněž nesmějí použít osobní údaje pro žádný jiný účel, než je účel vymezený výše v bodě A.3. těchto Podmínek.

 

Po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky nebo pro účely archivace, což se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem zpracování a je to dovoleno s ohledem na zásadu omezení účelu dle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení. Po skončení účelu zpracování Vaše údaje následně vymažeme. Tento postup jsou povinny dodržovat i osoby, kterým poskytujeme Vaše údaje (tj. příjemci Vašich osobních údajů).

 

 1. Ďalší informace pro dotknutou osobu

 

 1. Doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její určení

   

Doba uchovávání Vašich osobních údajů závisí na tom, k jakému účelu jste nám údaje poskytli. (Účel zpracování osobních údajů – viz výše v bodě A.3. těchto Pravidel).

 

Pokud je účelem zpracování vybavení Vaší objednávky (bod A.3.a), tyto údaje aktivně zpracováváme pouze do vyřízení Vaší objednávky. Následně jsou archivovány pro případ daňové kontroly po dobu maximálně 10 let od uskutečnění zdanitelného plnění. Oprávnění zpracovávat osobní údaje je dáno v případě, že je to nezbytné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

Pokud je účelem zpracování Vaše registrace a používání věrnostních výhod (bod A.3.b), tyto údaje zpracováváme pouze po dobu, kdy máme od Vás udělen souhlas. Po odvolání Vašeho souhlasu, můžeme tyto údaje archivovat pouze v případě, že by to bylo nutné k ochraně našich zájmů. Například, pokud by z důvodu poskytnutí věrnostní slevy a Vámi následně uplatněného nároku v soudním řízení bylo třeba prokazovat, že jste byl členem věrnostního programu a na jakou slevu jste měl nárok. Oprávnění zpracovávat osobní údaje je dáno v případě, že je to nezbytné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Pokud však nezačnete žádné soudní či jiné řízení, tak tyto údaje o Vás můžeme archivovat nejvýše 3 a půl roku od zániku Vašeho členství ve věrnostním programu.

 

Pokud je účelem zpracování zasílání reklamních informací (bod A.3.c), tyto údaje zpracováváme pouze po dobu, kdy máme od Vás k tomu udělený souhlas. Po odvolání Vašeho souhlasu jsme povinni bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od odvolání souhlasu, veškeré Vaše osobní údaje zpracovávané pro daný účel vymazat.

 

 1. Existence práv uplatňovaných vůči provozovateli

   

Jako dotčená osoba máte ve smyslu Nařízení množství práv, která můžete dle Vašeho uvážení vůči nám uplatňovat a požadovat jejich plnění. Jedná se o tato práva:

 1. právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,

 2. právo na opravu osobních údajů,

 3. právo na vymazání osobních údajů (právo „k zapomenutí“),

 4. právo na omezení zpracování,

 5. právo namítat proti zpracování,

 6. právo na přenosnost údajů.

Všechna tato práva jsou podrobně vysvětlena v části C těchto Podmínek zpracování osobních údajů níže.

 

 1. Právo kdykoli souhlas odvolat

 

V případech, kdy o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu (tj. pro účely podle bodů A.3.b) a A.3.c) těchto Pravidel, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Tedy i když nám souhlas odvoláte, tak úkony prováděné do odvolání Vašeho souhlasu jsme prováděli oprávněně.

 

 1. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

 

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva uvedená v těchto Pravidlech nebo v Nařízení, máte právo podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR.

 

 1. Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje

 

Pro vyřízení Vašich objednávek (účel ve smyslu bodu A.3.a) Pravidel) nutně potřebujeme, abyste nám o sobě poskytli osobní údaje, bez kterých neumíme objednávku vyřídit. Pokud nám nechcete tyto osobní údaje poskytnout, tak Vám bohužel neumíme řádně dodat objednané zboží.

Naopak, pro evidované Vaší osoby jako člena věrnostního programu a pro zasílání reklamních informací (účely ve smyslu bodu A.3.b) a A.3.c) nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytovat. Můžeme je zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám můžete ale nemusíte udělit. Zároveň jste oprávněni nám jej kdykoli odvolat.

 

 1. Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování

   

Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro zasílání reklamních informací (účely ve smyslu bodu A.3.b) a A.3.c), provádíme profilování Vaší osoby. Profilování znamená automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v tom, že osobní údaje týkající se fyzické osoby se použijí k vyhodnocení jejích určitých osobních znaků nebo charakteristik. Slouží nám to k přizpůsobení webové stránky pro Vaše potřeby. V rámci profilování je Vám zobrazován obsah, který by Vás mohl zajímat a při zasílání reklamy Vám zasíláme reklamu relevantní pro Vás. Důsledkem takového zpracování je efektivnější poskytování informací pro Vás, které Vám usnadňují používání naší webové stránky a nakupování.

 

 

 

 

 1. Vaše práva subjektu údajů vůči provozovateli

   

 1. Právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů

   

Jako dotyčná osoba máte právo žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

d) pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro její určení;

e) existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování;

f) právo podat stížnost orgánu dozoru;

g) pokud nebyly osobní údaje získány od dotyčné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

h) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v či. 1 a 4 Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás jako dotyčnou osobu.

Všechny tyto informace jsme Vám poskytli částech A a B těchto Podmínek zpracování osobních údajů. Pokud Vám něco z toho není zřejmé, neváhejte nás kontaktovat.

 

Pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má dotyčná osoba právo být informována o přiměřených zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se přenosu. Ve Vašem případě není prováděn přenos dat do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 

Jako provozovatel jsme povinni Vám poskytnout kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud podáte žádost elektronickými prostředky, informace se Vám poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud jste nepožádali o jiný způsob. Toto Vaše právo získat kopii nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

   

  Jako dotyčná osoba máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

 2. Právo na vymazání osobních údajů (právo „k zapomenutí“)

   

Jako dotyčná osoba máte právo dosáhnout u nás bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Přičemž my jako provozovatel jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, je-li splněn některý z těchto důvodů:

 

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;

 2. dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;

 3. dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle čl. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracování podle či. 2 Nařízení;

 4. osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

 5. osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva České republiky;

 6. osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1 Nařízení.

 

Pokud jsme zveřejnili osobní údaje a podle některé z výše uvedených podmínek jsme povinni vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření jsme povinni podniknout přiměřená opatření včetně technických opatření, abychom informovali provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že jste nás žádali, abychom vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.

 

Výše uvedené odstavce se nepoužijí, pokud je zpracování potřebné:

 

 1. k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;

 2. ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, ??nebo ke splnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;

 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. 2 písm. h) a i) nařízení, jakož i či. 3 Nařízení;

 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo na vymazání uvedené v prvním odstavci této části, znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

 5. k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

 1. Právo na omezení zpracování

   

  Jako dotyčná osoba máte právo na to, abychom (jako provozovatel) omezili zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

 1. dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

 2. zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

 3. provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

 4. dotyčná osoba vznesla námitky proti zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

   

2.Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1 výše, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Unie nebo členského státu.

 

3.Dotyčnou osobu, která dosáhla omezení zpracování podle odstavce 1 výše, informuje provozovatel před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

 

 1. Právo namítat proti zpracování

   

1. Jako zúčastněná osoba máte právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, je-li toto zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. e) nebo f) Nařízení. Tedy v případech kdy:

 • je zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli, nebo

 • je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobu dítě.

  Také můžete namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. V takovém případě nesmíme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

  2. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

  3. Pokud budete namítat vůči zpracování pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje již pro takové účely nesmíme zpracovávat.

  4. Tímto Vás jako dotyčnou osobu výslovně upozorňujeme na právo namítat proti zpracování (včetně práva namítat proti profilování) uvedeném v odstavcích 1 a 2 výše.

  5. V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES může dotyčná osoba uplatňovat své právo namítat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 písm. 1 Nařízení má zúčastněná osoba právo vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

 

 1. Právo na přenosnost údajů 

 

Podstatou tohoto práva je, že nás můžete požádat, abychom veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme, poskytli jinému provozovateli v technicky přijatelné formě.

1.Tedy jako dotyčná osoba máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž bychom Vám bránili, pokud:

 1. se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle či. 1 písm. b) Nařízení, a

 2. pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

2.Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 vyšší právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

3.Uplatňováním práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku výše není dotčen článek 17 Nařízení. Uvedené právo se nevztahuje na zpracování nezbytné ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.

4.Právo uvedené v odstavci 1 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

 

 

 1. Jiná práva a pravidla při zpracování osobních údajů

 

 1. Osobní informace při platbách za zboží přes elektronické bankovnictví

   

Pokud k zaplacení zboží v našem internetovém obchodě využíváte některou z verzí nabízeného elektronického bankovnictví, nepřicházíme do kontaktu s žádnými údaji jako jsou přihlašovací údaje. Platby jsou realizovány přímo na stránkách banky. Ta nám poskytne informaci o úspěšnosti platby a Vaše jméno a číslo účtu, abychom uměli identifikovat platbu.

 

 1. Zacházení s osobními údaji

   

Osobní údaje chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním i před jakýmikoli jinými nepřípustnými způsoby zpracování. Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením a také v souladu s dobrými mravy. Osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou předem seznámeny s tím, jak je mají zpracovat a jsou poučeny o povinnosti zachovávat důvěrnost údajů.

 

 1. Správnost osobních údajů

   

Osobní údaje, které nám poskytujete musí být správné. V případě, že zjistíte, že jste nám poskytli nesprávný údaj nebo dojde-li ke změně Vašich osobních údajů, tyto skutečnosti nám prosím sdělte. Vaše údaje budeme zpracovávat správně a v případě změny, je budeme aktualizovat.

 

 1. Odstranění osobních údajů

   

Vaše údaje můžete změnit v nastaveních Vašeho účtu po přihlášení. Chcete-li odstranit všechny vaše osobní údaje, musíte si zrušit váš účet. Chcete-li zrušit Vaše konto, napište nám na https://umakov.cz/.

 

 1. Použití cookies

   

Internetové stránky provozované společností Sprinx systems; a.s., se sídlem Údolní 212/1, 14700 Praha, IČ: 26770211 používají cookies a podobné technologie, pro poskytnutí lepších služeb svým zákazníkům. Tento dokument vysvětluje, co jsou cookies, jak jejich stránky používají a jak můžete používání ovlivnit Vy.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou obvykle malé textové soubory, které jsou vytvořeny prohlíženou internetovou stránkou a uloženy ve vašem zařízení (např. váš počítač, chytrý telefon, tablet nebo jiné zařízení, ze kterého přistupujete na internetovou stránku). Tato informace může znít děsivě, nebojte se však. Informace používáme výhradně ke zlepšení poskytovaných služeb. Více informací o cookies naleznete na www.allaboutcookies.org.

 

Použití cookies na stránkách

Cookies, které používáme, můžeme rozdělit do několika skupin. Slouží k:

• zajištění základní funkčnosti

• zajištění rozšířené funkčnosti

• monitorování a analýze

 

Nezbytné cookies zabezpečují základní funkčnost internetové stránky / internetového obchodu. Umožňují například uživatelům přihlásit se nebo vkládat produkty do nákupního košíku. Jedná se o cookies, které jsou používány jádrem našeho systému. Bez těchto cookies, byste si naše stránky neuměli prohlížet.

 

Rozšířená funkčnost - cookies, které zajišťují snazší prohlížení stránek. Umožňují nám pamatovat si vaše preference, jako je například zavření plovoucího okna. Pomocí nich můžeme poskytovat online chat.

 

Monitorování a analýza - Tyto cookies nám umožňují monitorovat a analyzovat počet a aktivitu uživatelů na stránkách. Umožňují například zjistit, jestli jste nový nebo stálý zákazník. Poznávají, jak jste objevovali stránku, jaký je Váš pohyb po ní. Nemusíte se ale bát, všechny tyto informace jsou dostatečně anonymní a nepředstavují pro vás žádnou hrozbu. Zajišťují, že na stránce se zobrazují informace, o které máte zájem. Napomáhají nám v poskytování relevantní reklamy a monitorování, jak je reklama účinná. Pouze na základě těchto informací jsme schopni naše stránky upravovat tak, aby nakupování a procházení bylo pro Vás zážitkem. Cookies aplikací třetích stran : http://www.heureka.sk (http://onas.heureka.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf), https://www.doubleclickbygoogle.com (http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ , http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

 

Jak můžete ovlivnit používání cookies?

Většina internetových prohlížečů standardně umožňuje tyto soubory používat. Soubory cookies lze vymazat, zakázat jejich uchovávání nebo povolit uchovávání pro konkrétní lokality.

Níže uvádíme odkazy na články, o možnostech nastavení politiky používání cookies v nejoblíbenějších prohlížečích. Upozorňujeme Vás ale, že zakázáním používání souborů cookies na našich internetových stránkách, ztratíte přístup k určitým funkcím nebo oblastem jednotlivých webů (nákupní košík, přihlášení, …).

Opera
Tradice již 25 let
Rozsáhlá síť prodejen
99% produktů skladem
Dnes objednáte a zítra je zboží u vás

Umakovshop - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2022 © Umakov • Všechna práva vyhrazena