+420 212 240 751

Po-Pá 8.00 - 16.00

logo
0

Kategorie

Obeznámení smluvních partnerů o zpracovávání osobních údajů fyzických osob ve společnosti Umakov CZ s.r.o.

Za účelem spolupráce s Vaší společností a osobami jednajícími jejím jménem, resp. spolupráce přímo s Vámi jako fyzickou osobou nepodnikatelem, společnost Umakov CZ s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) zpracovává osobní údaje fyzických osob. Provozovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a podle ustanovení zákona č.j. 18/2018 Zb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

V zájmu splnění zákonných povinností Vám Provozovatel poskytuje následující informace:

  1. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele - Umakov CZ s.r.o., se sídlem nám. Osvobození č. ev. 63, 664 82 Říčany, IČ: 01 692 771. Kontakt, tel. čj. +420 608 743 164, e-mail: umakov@umakov.cz

  2. Kontaktní údaje zodpovědné osoby – JUDr. Martin Vasiľ, Žižkova 4D, 040 01 Košice, email: office@vasillegal.eu

  3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování:

 1. Právní základ: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost.

  Účel: realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

 2. Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

  Účel: vymáhání dlužných částek za dodané zboží, služby nebo jiných pohledávek Provozovatele;

 3. Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

Účel: zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti naší webové stránky pro uživatele a vedení statistiky; týká se případů kdy navštívíte naše webové sídlo na https://umakov.cz/

  1. Zpracovávané osobní údaje – na základě výše uvedeného zpracováváme následující osobní údaje:

   a) Vaše identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo,

   b) údaje o produktech, které jste si zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete,

   c) údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky nebo jinak),

   d) platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.),

   e) pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti,

f) v případě navštívení našeho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.

 

  1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů – Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 1. našim smluvním partnerem, se kterými spolupracujeme při realizaci smluvního vztahu s Vámi, například. dodavatelem informačních technologií, poskytovatelem outsourcingových služeb;

 2. jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo je-li to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů (např. soudem, Polici SR apod.).

   

  1. Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – se nerealizuje.

  2. Doba uchovávání osobních údajů – Závisí na určeném účelu zpracování. V případě údajů o smluvní spolupráci je to maximálně 5 let od ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či administrativní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující Vaše osobní údaje.

  3. Existence práv uplatňovaných vůči provozovateli – jako dotčená osoba máte práva, která můžete podle svého uvážení uplatňovat vůči nám, jako Provozovateli. Jedná se o tato práva:

 • Právo na přístup – můžete Provozovatele požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Provozovatel poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu – můžete Provozovatele požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme

 • Právo na výmaz - můžete Provozovatele požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 2. odvolali jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 3. vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody k takovému jejich zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, která se na Provozovatele vztahuje;

 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

   

 • Právo na omezení zpracování - můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, dojde-li k některé z následujících situací:

  1. Popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;

  2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

  3. Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;

  4. Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. Čl. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob .

 • Právo na odvolání souhlasu – je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, ke kterému jste dali souhlas, kdykoli odvolat.

 • Právo vznést námitku – můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele za účelem přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele.

 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

   

  1. Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje – Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, komunikovat nebo navštívíte naše webové sídlo, je třeba abyste nám poskytli osobní údaje v nezbytném rozsahu. V opačném případě nebude možné realizovat s vámi komunikaci, poskytovat vám zboží a služby, resp. Vám nebude umožněno prohlížet webové stránky. Uvedené neplatí pro zpracovávání vybraných souborů cookies, které můžete v nastavení Vašeho prohlížeče změnit tak, že nebudeme tyto údaje o Vás zpracovávat.

  2. Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování - Při zpracování osobních údajů pro výše stanovené účely neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

Jiné aspekty ochrany osobních údajů – v případě Vašich dalších otázek týkajících se zpracování osobních údajů v podmínkách naší společnosti nás neváhejte kontaktovat na tel. čj. +420 608 743 164 nebo e-mailem: umakov@umakov.cz případně na office@vasillegal.eu
Tradice již 25 let
Rozsáhlá síť prodejen
99% produktů skladem
Dnes objednáte a zítra je zboží u vás

Umakovshop - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2022 © Umakov • Všechna práva vyhrazena