+420 212 240 751

Po-Pá 8.00 - 16.00

logo
0

Kategorie

Obeznámení smluvních partnerů o zpracovávání osobních údajů fyzických osob ve společnosti Umakov CZ s.r.o.

Za účelem spolupráce s Vaší společností a osobami jednajícími jejím jménem, resp. spolupráce přímo s Vámi jako fyzickou osobou nepodnikatelem, společnost Umakov CZ s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) zpracovává osobní údaje fyzických osob. Provozovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a podle ustanovení zákona č.j. 18/2018 Zb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

V zájmu splnění zákonných povinností Vám Provozovatel poskytuje následující informace:

1.1 Totožnost a kontaktní údaje provozovatele - Umakov CZ s.r.o., se sídlem nám. Osvobození č. ev. 63, 664 82 Říčany, IČ: 01 692 771. Kontakt, tel. čj. +420 608 743 164, e-mail: umakov@umakov.cz

1.2 Kontaktní údaje zodpovědné osoby – JUDr. Martin Vasiľ, Žižkova 4D, 040 01 Košice, email: office@vasillegal.eu

1.3 Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování:


a) Právní základ: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost.

    Účel: realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

c) Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

    Účel: vymáhání dlužných částek za dodané zboží, služby nebo jiných pohledávek Provozovatele;

c) Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

    Účel: zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti naší webové stránky pro uživatele a vedení statistiky; týká se případů kdy navštívíte naše webové sídlo na https://umakov.cz/

1.4  Zpracovávané osobní údajena základě výše uvedeného zpracováváme následující osobní údaje:

a) Vaše identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo,

b) údaje o produktech, které jste si zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete,

c) údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky nebo jinak),

d) platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.),

e) pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti,

f) v případě navštívení našeho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.


1.5  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů – Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

a) našim smluvním partnerem, se kterými spolupracujeme při realizaci smluvního vztahu s Vámi, například. dodavatelem informačních technologií, poskytovatelem outsourcingových služeb;

b) jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo je-li to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů (např. soudem, Polici SR apod.).

1.6 Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – se nerealizuje.

1.7 Doba uchovávání osobních údajů – Závisí na určeném účelu zpracování.

      V případě údajů o smluvní spolupráci je to maximálně 5 let od ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či administrativní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující Vaše osobní údaje.

1.8 Existence práv uplatňovaných vůči provozovatelijako dotčená osoba máte práva, která můžete podle svého uvážení uplatňovat vůči nám, jako Provozovateli. Jedná se o tato práva:

a) Právo na přístup – můžete Provozovatele požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Provozovatel poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

b) Právo na opravu – můžete Provozovatele požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme

c) Právo na výmaz - můžete Provozovatele požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:

   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
   • vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody k takovému jejich zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
   • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, která se na Provozovatele vztahuje;
   • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

d) Právo na omezení zpracování - můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, dojde-li k některé z následujících situací:
   • Popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
   • Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
   • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. Čl. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

e) Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob .

f) Právo na odvolání souhlasu – je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, ke kterému jste dali souhlas, kdykoli odvolat.

g) Právo vznést námitku – můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele za účelem přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele.

h) Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky


1.9 Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje – Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, komunikovat nebo navštívíte naše webové sídlo, je třeba abyste nám poskytli osobní údaje v nezbytném rozsahu. V opačném případě nebude možné realizovat s vámi komunikaci, poskytovat vám zboží a služby, resp. Vám nebude umožněno prohlížet webové stránky. Uvedené neplatí pro zpracovávání vybraných souborů cookies, které můžete v nastavení Vašeho prohlížeče změnit tak, že nebudeme tyto údaje o Vás zpracovávat.

1.10 Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování - Při zpracování osobních údajů pro výše stanovené účely neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

1.11 Jiné aspekty ochrany osobních údajův případě Vašich dalších otázek týkajících se zpracování osobních údajů v podmínkách naší společnosti nás neváhejte kontaktovat na tel. čj. +420 608 743 164                                               nebo e-mailem: umakov@umakov.cz případně na office@vasillegal.eu

Tradice již 25 let
Rozsáhlá síť prodejen
99% produktů skladem
Dnes objednáte a zítra je zboží u vás

Umakovshop - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2022 © Umakov • Všechna práva vyhrazena