+420 212 240 751

Po-Pá 8.00 - 16.00

logo
0

Kategorie

Obeznámení smluvních partnerů o zpracovávání osobních údajů fyzických osob ve společnosti Umakov CZ s.r.o.

Za účelem spolupráce s Vaší společností a osobami jednajícími jejím jménem, resp. spolupráce přímo s Vámi jako fyzickou osobou nepodnikatelem, společnost Umakov CZ s.r.o. (dále jen „Provozovatel“) zpracovává osobní údaje fyzických osob. Provozovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a podle ustanovení zákona č.j. 18/2018 Zb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).
V zájmu splnění zákonných povinností Vám Provozovatel poskytuje následující informace:

1.1 Totožnost a kontaktní údaje provozovatele - Umakov CZ s.r.o., se sídlem nám. Osvobození č. ev. 63, 664 82 Říčany, IČ: 01 692 771. Kontakt, tel. čj. +420 608 743 164, e-mail: info@umakov.cz

1.2 Kontaktní údaje zodpovědné osoby - JUDr. Martin Vasiľ, Žižkova 4D, 040 01 Košice, email: office@vasillegal.eu

1.3 Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování:

 • a) Právní základ: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na
      Vaši žádost.
      Účel: realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace
 • b) Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele
      Účel: vymáhání dlužných částek za dodané zboží, služby nebo jiných pohledávek Provozovatele
 • c) Právní základ: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;
      Účel: zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti naší webové stránky pro uživatele a vedení statistiky týká se
      případů kdy navštívíte naše webové sídlo na www.umakov.cz

1.4 Zpracovávané osobní údaje - na základě výše uvedeného zpracováváme následující osobní údaje:

 • a) Vaše identifikační a kontaktní údaje - jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo,
 • b) údaje o produktech, které jste si zakoupili, příp. o službách, které nám poskytujete,
 • c) údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky nebo jinak),
 • d) platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.),
 • e) pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti,
 • f) v případě navštívení našeho webového sídla - IP adresa, webové logy, cookies.

1.5 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů - Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • a) našim smluvním partnerem, se kterými spolupracujeme při realizaci smluvního vztahu s Vámi, například.
      dodavatelem informačních technologií, poskytovatelem outsourcingových služeb.
 • b) jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo je-li to nutné
      k ochraně našich oprávněných zájmů (např. soudem, Polici SR apod.).

1.6 Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci - se nerealizuje.

1.7 Doba uchovávání osobních údajů - Závisí na určeném účelu zpracování. V případě údajů o smluvní spolupráci je to maximálně 5 let od ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či administrativní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující Vaše osobní údaje.

1.8 Existence práv uplatňovaných vůči provozovateli - jako dotčená osoba máte práva, která můžete podle svého uvážení uplatňovat vůči nám, jako Provozovateli. Jedná se o tato práva:

 • a) Právo na přístup - můžete Provozovatele požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
      Provozovatel poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • b) Právo na opravu - můžete Provozovatele požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů,
      které o Vás zpracováváme
 • c) Právo na výmaz - můžete Provozovatele požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, dojde-li k některé z následujících situací:
  • - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • - odvolali jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich
     zpracování
  • - vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a
     neexistují žádné převažující oprávněné důvody k takovému jejich zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování
     Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu
  • - Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • - Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo
      členského státu, která se na  Provozovatele vztahuje
  • - Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • d) Právo na omezení zpracování - můžete Provozovatele požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů,
      dojde-li k některé z následujících situací:
  • - Popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit
  • - zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití
  • - Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete k určení, výkonu
     nebo obhajobě právních nároků
  • - Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. Čl. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
      Provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • e) Právo na přenositelnost údajů - v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které
      se Vás týkají a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
      formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob .
 • f) Právo na odvolání souhlasu - je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš
      souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, ke kterému jste dali souhlas, kdykoli odvolat.
 • g) Právo vznést námitku - můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u
      Provozovatele za účelem přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Provozovatele.
 • h) Právo podat stížnost - máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
      osobních údajů České republiky.

1.9 Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje - Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, komunikovat nebo navštívíte naše webové sídlo, je třeba abyste nám poskytli osobní údaje v nezbytném rozsahu. V opačném případě nebude možné realizovat s vámi komunikaci, poskytovat vám zboží a služby, resp. Vám nebude umožněno
prohlížet webové stránky. Uvedené neplatí pro zpracovávání vybraných souborů cookies, které můžete v nastavení Vašeho prohlížeče změnit tak, že nebudeme tyto údaje o Vás zpracovávat.

1.10 Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování - Při zpracování osobních údajů pro výše stanovené účely neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

1.11 Jiné aspekty ochrany osobních údajů - v případě Vašich dalších otázek týkajících se zpracování osobních údajů v podmínkách naší společnosti nás neváhejte kontaktovat na tel. čj. +420 608 743 164 nebo e-mailem: info@umakov.cz případně na office@vasillegal.eu

Tradice již 30 let
Rozsáhlá síť prodejen
99% produktů skladem
Rychlé doručení zboží

Umakov - Nabízíme polotovary pro nerezové, skleněné a kované zábradlí,kované brány. Bránové príslušenství pro posuvní samonosné, kolečkové, křídlové a garážové brány a pohony. Schody, stříšky, prosklení. Vše v nejvyšší kvalitě a za příznivé ceny.

2024 © Umakov • Všechna práva vyhrazena